Často kladené otázky a odpovede

Zákon č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon ) a o zmene niektorých zákonov.

Zákon č. 94/2013 Z.z. - nový puncový zákon

Vyhláška MH SR č. 119/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia puncového zákona  č. 94/2013 Z.z.

Vyhláška MHSR č. 119/2013 - vykonávacia vyhláška k puncovému zákonu

Vyhláška MH SR  č. 138/2013 Z.z., o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu SR

Vyhláška MHSR č. 138/2013 - sadzobník

Vyhláška MH SR č. 137/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky , priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Vyhláška MHSR č. 137/2013 - o podmienkach odbornej spôsobilosti

Výrobcom pre účely puncového zákona je podnikateľ, ktorého predmet podnikania zahŕňa výrobu tovaru z drahých kovov, kompletizáciu tovaru z polotovarov, opravu tovaru, výrobu alebo spracovanie klenotníckych zliatin, mincí alebo dentálnych drahých kovov, alebo podnikateľ, ktorý niektorú z uvedených činností vykonáva na základe iného oprávnenia než oprávnenia prevádzkovať živnosť podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorej činnosť spočíva v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti chránenej osobitným predpisom.

Obchodníkom  je podnikateľ,  ktorý kupuje výrobky z drahých kovov a drahé kamene na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti.

Dovozcom je obchodník, ktorý dováža výrobky z drahých kovov a drahé kamene  zo zahraničia na územie Slovenskej republiky  v požadovanom colnom režime.

Obchodovaním sa rozumie  nákup a predaj výrobkov z drahých kovov  vrátane objednania predaja , sprostredkovania predaja, komisionálneho predaja , výkup výrobkov z drahých kovov na účel predaja v pôvodnej  alebo upravenej forme.

Stačí vyplniť tlačivo „Registrácia“ a doručiť priamo na Pobočku Puncového úradu SR v Košiciach, Szakkayho č.1,  kde je registračné miesto buď  poštou, alebo cez ústredný portál verejnej správy.  https://www.slovensko.sk

https://www.puncovyurad.sk/www/files/content/registracia_v2_web.pdf

Zaregistrovať sa na úrade je povinnosťou nielen podnikateľských subjektov, ktorých predmetom podnikania je výroba tovaru, oprava tovaru, výroba alebo spracovanie klenotníckych zliatin, mincí alebo dentálnych drahých kovov ale aj  každého podnikateľského subjektu, ktorého  predmetom podnikania je  obchodná činnosť,  v rámci ktorej nakupuje akékoľvek výrobky z drahých kovov na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti.

Výrobcovia a obchodníci s drahými kovmi sú povinní do 15 dní odo dňa zápisu do živnostenského registra alebo obchodného registra úradu písomne oznámiť predmet podnikania, sídlo a miesto podnikania, adresy prevádzkarní ak sú zriadené a adresu pre písomný styk, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania.

Áno aj podnikateľský subjekt, ktorého  predmetom podnikania je „len“ sprostredkovanie a objednanie predaja, resp. komisionálny predaj, alebo realizácia záložného práva pri prepadnutých výrobkoch z drahých kovov, alebo výkup drahých kovov ,   má povinnosť ohlásiť, do 15 dní odo dňa zápisu do živnostenského registra alebo obchodného registra, túto činnosť.

Áno s výrobkami z drahých kovov  možno tiež obchodovať aj mimo prevádzkarne alebo na elektronickej adrese v informačnom systéme, okrem obchodovania na prenosných predajných zariadeniach  a v pojazdnej predajni.

Výkup výrobkov z drahých kovov mimo prevádzkarne sú výrobcovia alebo obchodníci povinní písomne oznámiť úradu najmenej tri dni vopred.

O  pridelenie vyobrazenia zodpovednostnej značky požiada podnikateľský subjekt  vyplnením žiadosti https://www.puncovyurad.sk/www/files/content/ziadost_reg_zrus_uzn_ZZ_v2_web.pdf

a jej doručením  priamo na Pobočku Puncového úradu SR v Košiciach, Szakkayho č.1, kde je registračné miesto,  buď poštou, alebo cez ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk

Požiadať o pridelenie vyobrazenia zodpovednostnej značky je možné súčasne s ohlásením podnikateľskej činnosti.

Puncový úrad SR uznáva a v prípade potreby aj  registruje zodpovednostné značky pridelené v iných členských štátoch EÚ, na základe písomnej  žiadosti a  predložených relevantných  dokladov o registrácii tejto značky v inom členskom štáte EU.

Áno, fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába, dováža alebo obchoduje s  tovarom z drahých kovov na území SR  v súlade s príslušným oprávnením podľa osobitných predpisov (živnostenský zákon, autorský zákon, školský zákon a pod.) môže (v odôvodnených prípadoch)  požiadať o uznanie  atypickej zodpovednostnej značky.

Táto osoba je povinná pred podaním žiadosti prekonzultovať tvar a obsah zodpovednostnej značky s príslušným pracovníkom Puncového úradu zodpovedným za  prideľovanie a uznávanie zodpovednostných značiek. Súčasťou žiadosti o uznanie atypickej zodpovednostnej značky je jej nákres a technický popis v písomnej aj elektronickej forme.

Áno, zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá obchoduje s tovarom z drahých kovov na našom území, môže požiadať o uznanie a zaregistrovanie  svojej zodpovednostnej značky, ktorá jej bola pridelená príslušným orgánom členského štátu Európskej únie. Táto osoba,  podáva žiadosť v písomnej forme na formulári, ktorý je zverejnený a voľne prístupný na webovom sídle Puncového úradu.

K žiadosti o uznanie a zaregistrovanie takejto zodpovednostnej značky je žiadateľ povinný doložiť relevantné doklady  príslušného orgánu členského štátu Európskej únie (registračného miesta) vrátane  nákresu a technického popisu značky v písomnej aj elektronickej forme a samozrejme zahraničný podnikateľský subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť na našom území musí spĺňať podmienky živnostenského zákona a mať splnenú ohlasovaciu povinnosť (registráciu)  na Puncovom úrade.

Áno môže písomne požiadať o uznanie tejto zodpovednostnej značky bez registrácie, pričom žiadateľ je povinný spolu s tovarom predložiť relevantné doklady  o tom, že značka je už zaregistrovaná v niektorom inom členskom štáte.

Ak je tovar z drahých kovov označený puncovými značkami puncového úradu iného členského štátu EÚ s kompatibilným puncovníctvom so SR (Veľká Británia, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Chorvátsko) a ak je označený zodpovednostnou značkou  pridelenou a zaregistrovanou  v inom členskom štáte,  nie je potrebné takýto tovar doznačiť  zodpovednostnou značkou dovozcu.

Podľa § 29 ods.2  zákona č.94/2013 Z.z. úrad označuje len zliatky, ktoré sám stavil z predložených výrobkov z drahých kovov, polotovarov, vrátane iných zliatkov, zlomkov alebo odpadov z drahých kovov. Podrobnosti označovania zliatkov upravuje vyhláška MH SR č. 119/2013 Z.z.

Tovar s veľmi nízkou hmotnosťou nemusí výrobca alebo obchodník tovar trvanlivo označiť zodpovednostnou značkou. Povinné je označenie rýdzostným číslom .

V zmysle  § 4 odsek 1 písmeno f puncového zákona  č.94/2013 Z.z. je rýdzosť 375/1000 (9kt) najnižšia zákonná rýdzosť pre zlatý tovar a na území SR je možné so zlatým tovarom rýdzosti 375/1000  obchodovať.

Dovozca si môže nechať označiť cudzí tovar svojou zodpovednostnou značkou aj u zahraničného výrobcu, avšak tvar a rozmery pridelenej zodpovednostnej značky musia ostať zachované. Dovozca si môže dovezený tovar nechať označiť pridelenou zodpovednostnou značkou aj na úrade.

V súlade §38 ods.2 písm. e)   zákona č.94/2013 Z.z,. zamestnanec úradu, písomne poverený riaditeľom úradu, je oprávnený odoberať tovar, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie, že nebol predložený na puncovú kontrolu podľa zákona alebo tento tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanej osobe lehotu 30 dní na jeho predloženie úradu na vykonanie puncovej kontroly.

Na slovenský trh sa môže dovážať tovar z drahých kovov aj s inou ako zákonnou rýdzosťou,  avšak v  súlade s § 17 odsek 5 puncového zákona č.94/2013 Z.z. cudzí tovar s inou ako zákonnou rýdzosťou, ktorá je zákonnou rýdzosťou podľa právnych predpisov štátu, z ktorého tovar pochádza a je vyššia, ako sú najnižšie zákonné rýdzosti  podľa § 4 ods. 2-4 zákona č. 94/2013 Z.z.  pre jednotlivé drahé kovy, označí úrad puncovou značkou pre najbližšiu nižšiu zákonnú rýdzosť.

Chemickú skúšku rýdzosti vykoná úrad na náklady predkladateľa, ak tuzemský tovar alebo cudzí tovar je vyrobený z inej ako registrovanej zliatiny, alebo ak nedeštruktívna skúška rýdzosť nepreukázala. Pri starom tovare alebo opravenom tovare môže úrad vykonať chemickú skúšku len so súhlasom predkladateľa. Na vykonanie chemickej skúšky je úrad oprávnený odobrať potrebnú vzorku skúšaného tovaru, ak ju nepredloží predkladateľ.

Ak je tovar z drahých kovov už označený zodpovednostnou značkou a puncovou značkou nie je povinnosť takýto tovar označovať aj rýdzostným číslom. Povinnosť označovať tovar z drahých kovov  rýdzostným číslom sa vzťahuje na tovar s veľmi nízkou hmotnosťou (podlimitný tovar), ktorý nepodlieha povinnej puncovej kontrole.

Puncovou značkou v zmysle puncového zákona č. 94/2013 Z.z. § 2 ods.8 sa „rozumie znak vyjadrujúci príslušnú zákonnú rýdzosť drahého kovu umiestnený v charakteristickom obryse, ktorým úrad označuje tovar“.„ Puncová značka príslušnej rýdzosti je ustanovená pre každú zákonnú rýdzosť a pre každý drahý kov. Opis a vyobrazenie puncových značiek  ustanovuje vyhláška MH SR č. 119/2013 Z.z.

Strieborný tovar s hmotnosťou 2,35 g sa považuje za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou, nakoľko pri určovaní hmotnosti strieborného tovaru na celé gramy je podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania  tolerancia nahor pri striebornom tovare do 2,49 g. Tovar s veľmi nízkou hmotnosťou nepodlieha povinnej puncovej kontrole , avšak ak má byť predmetom obchodovania na území SR  musí byť označený príslušným rýdzostným číslom a musí spĺňať podmienky ustanovené puncovým zákonom.

Puncový úrad SR vykonáva overenie rýdzosti dentálnych zubných) materiálov a iných  zlomkov z drahých kovov, tak, že ich pretaví (zhomogenizuje) do zliatku, a následne odoberie vzorku pre podrobnú chemickú skúšku . K zliatku vydá úrad úradný dokument (skúšobný list), ktorým potvrdí hmotnosť a rýdzosť zliatku.

Potvrdenie hmotnosti a rýdzosti akéhokoľvek zliatku (teda aj investičného) vykoná Puncový úrad len tak, že zliatok pretaví , odoberie vzorku na chemickú skúšku a nový výsledný zliatok označí vyrazením úradného znaku (hmotnosti, rýdzosti atď. podľa vyhlášky 119/2013 Z.z.)  a vydá doklad o hmotnosti a rýdzosti zliatku.

Žiadna ďalšia dostupná analytická  metóda nedovoľuje presne preskúmať zloženie celého zliatku  bez jeho porušenia. Úrad môže  niektorou z nedeštruktívnych metód, ktoré má k dispozícii , zistiť len povrchové vrstvy predloženého zliatku . V takomto prípade sa  však neposkytuje úradný doklad o rýdzosti zliatku.

Puncový úrad SR v súlade s § 30 Zákona č. 94/2013 Z.z. vykonáva identifikáciu diamantov a iných  drahých kameňov , ktorých identifikácia je v jeho technických možnostiach. Identifikáciu vykonáva nedeštruktívnou gemologickou skúškou , o výsledku  vydáva úrad osvedčenie. Úrad nestanovuje cenu drahých kameňov.

TOP Skip to content