Puncový úrad vykonáva puncovú inšpekciu na základe ustanovení zákona NR SR č. 94/2013 Z.z.

Puncový úrad vykonáva puncovú inšpekciu na základe ustanovení zákona NR SR č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon). Práva a povinnosti puncovej inšpekcie sú vymedzené ustanoveniami §§ 38 a 39 puncového zákona.

V zmysle týchto ustanovení je pri výkone puncovej inšpekcie u výrobcov a obchodníkov hlavný dôraz kladený najmä na to:

  • či tovar ponúkaný na predaj alebo za tým účelom skladovaný neunikol puncovej kontrole a či je označený rýdzostným číslom, pokiaľ tak zákon ustanovuje,
  • či rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin zodpovedá platným normám,
  • či kontrolované subjekty dodržiavajú ostatné povinnosti ustanovené puncovým zákonom.

Výkon puncovej inšpekcie zabezpečuje Útvar puncovej inšpekcie (ďalej ÚPI Bratislava) a ním riadené Oddelenie puncovej inšpekcie Košice.

Puncová inšpekcia je vykonávaná v súlade s harmonogramom inšpekčnej činnosti na základe písomného poverenia riaditeľa alebo ním poverenej osoby, ktorým sú inšpektori povinní sa preukázať pri výkone puncovej inšpekcie.

Inšpektori sú pri výkone puncovej inšpekcie oprávnení:

  • vstupovať do všetkých výrobných, skladovacích a obchodných priestorov kontrolovaného subjektu,
  • nazerať do evidencie vedenej kontrolovaným subjektom podľa tohto zákona alebo do evidencie vedenej podľa iného právneho predpisu, pokiaľ súvisí s činnosťou kontrolovaného subjektu podľa puncového zákona,
  • vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou,
  • vykonávať skúšku rýdzosti tovaru a klenotníckych zliatin vrátane odboru vzoriek,
  • tovar, ktorý v rozpore s puncovým zákonom nebol predložený na puncovú kontrolu, odobrať za účelom jej vykonania alebo tento tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanému subjektu lehotu na jeho predloženie Puncovému úradu na vykonanie puncovej kontroly.

S výsledkami puncovej inšpekcie sú inšpektori povinní bez zbytočného odkladu oboznámiť kontrolovanú osobu. Ak sa kontrolou nezistí porušovanie puncového zákona, vypracuje sa iba "Záznam o kontrole".

V prípade zistenia porušení ustanovení puncového zákona vypracujú inšpektori "Protokol o výsledku kontroly". O prerokovaní protokolu vypracujú "Zápisnicu o prerokovaní protokolu", v ktorej uložia kontrolovanej osobe prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť puncovej inšpekcii správu o ich splnení.

Porušenie ustanovení puncového zákona je sankcionované. Pre konanie podľa puncového zákona platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v puncovom zákone.

Okrem kontrolnej činnosti zabezpečuje puncová inšpekcia prostredníctvom Oddelenia PI Košice registráciu podnikateľov s drahými kovmi. Oznamovacia povinnosť pre podnikajúce osoby vyplýva z ustanovení puncového zákona. Každá osoba má založenú zložku s prideleným registračným číslom.

TOP Skip to content

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť