Puncový úrad vykonáva puncovú inšpekciu na základe ustanovení zákona NR SR č. 94/2013 Z.z.

Puncový úrad vykonáva puncovú inšpekciu na základe ustanovení zákona NR SR č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon). Práva a povinnosti puncovej inšpekcie sú vymedzené ustanoveniami §§ 38 a 39 puncového zákona.

V zmysle týchto ustanovení je pri výkone puncovej inšpekcie u výrobcov a obchodníkov hlavný dôraz kladený najmä na to:

  • či tovar ponúkaný na predaj alebo za tým účelom skladovaný neunikol puncovej kontrole a či je označený rýdzostným číslom, pokiaľ tak zákon ustanovuje,
  • či rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin zodpovedá platným normám,
  • či kontrolované subjekty dodržiavajú ostatné povinnosti ustanovené puncovým zákonom.

Výkon puncovej inšpekcie zabezpečuje Útvar puncovej inšpekcie (ďalej ÚPI Bratislava) a ním riadené Oddelenie puncovej inšpekcie Košice.

Puncová inšpekcia je vykonávaná v súlade s harmonogramom inšpekčnej činnosti na základe písomného poverenia riaditeľa alebo ním poverenej osoby, ktorým sú inšpektori povinní sa preukázať pri výkone puncovej inšpekcie.

Inšpektori sú pri výkone puncovej inšpekcie oprávnení:

  • vstupovať do všetkých výrobných, skladovacích a obchodných priestorov kontrolovaného subjektu,
  • nazerať do evidencie vedenej kontrolovaným subjektom podľa tohto zákona alebo do evidencie vedenej podľa iného právneho predpisu, pokiaľ súvisí s činnosťou kontrolovaného subjektu podľa puncového zákona,
  • vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou,
  • vykonávať skúšku rýdzosti tovaru a klenotníckych zliatin vrátane odboru vzoriek,
  • tovar, ktorý v rozpore s puncovým zákonom nebol predložený na puncovú kontrolu, odobrať za účelom jej vykonania alebo tento tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanému subjektu lehotu na jeho predloženie Puncovému úradu na vykonanie puncovej kontroly.

S výsledkami puncovej inšpekcie sú inšpektori povinní bez zbytočného odkladu oboznámiť kontrolovanú osobu. Ak sa kontrolou nezistí porušovanie puncového zákona, vypracuje sa iba "Záznam o kontrole".

V prípade zistenia porušení ustanovení puncového zákona vypracujú inšpektori "Protokol o výsledku kontroly". O prerokovaní protokolu vypracujú "Zápisnicu o prerokovaní protokolu", v ktorej uložia kontrolovanej osobe prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť puncovej inšpekcii správu o ich splnení.

Porušenie ustanovení puncového zákona je sankcionované. Pre konanie podľa puncového zákona platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v puncovom zákone.

Okrem kontrolnej činnosti zabezpečuje puncová inšpekcia prostredníctvom Oddelenia PI Košice registráciu podnikateľov s drahými kovmi. Oznamovacia povinnosť pre podnikajúce osoby vyplýva z ustanovení puncového zákona. Každá osoba má založenú zložku s prideleným registračným číslom.

TOP Skip to content