Puncová kontrola je nosnou činnosťou Puncového úradu

Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti a predpísaného stavu tovaru, ktoré sú ustanovené puncovým zákonom (ďalej „PZ“). Výsledkom puncovej kontroly je úradné označenie tovaru puncovou značkou zodpovedajúcej zákonnej rýdzosti alebo iným spôsobom stanoveným puncovým zákonom alebo jeho rozbitie.

Povinnej puncovej kontrole podlieha:

 • tuzemský a cudzí tovar určený na obchodovanie v tuzemsku, predkladaný na puncovú kontrolu výrobcom alebo dovozcom zapísaným v registri výrobcov a obchodníkov vedeným Puncovým úradom,
 • starý tovar (tovar, ktorý neprešiel tuzemskou puncovou kontrolou v minulosti a v súčasnosti a má byť predmetom obchodovania),
 • opravený tovar (tovar pôvodne úradne označený, pri ktorom sa pri oprave musí vymeniť súčasť označená puncovou značkou).
 • „medaily a plakety razené do roku 1939, ak nie sú súčasťou tovaru, v pevnom spojení, napr. spájkovaním alebo nitovaním.
 • „ medaily a plakety razené do konca roka 1992 Štátnou mincovňou v Kremnici a označené mincovou značkou, ktorú tvorí veľké písmeno „K“ vo vodorovne vyšrafovanom osemuholníku“.

Povinnej puncovej kontrole nepodlieha:

 • tovar smaltom úplne potiahnutý a tovar, pri ktorom má hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných použitých materiálov podradný význam
 • (iba uzávery, obruby a úchyty kameňov, uška a pod.),
 • tovar s veľmi nízkou hmotnosťou, t.j. tovar, ktorého hmotnosť jedného kusa nepresahuje 0,5 g pri výrobkoch zo zlata a platiny a 2,0 g pri výrobkoch zo striebra,
 • cudzí tovar prepustený v colnom konaní do režimu s podmienečným oslobodením od cla alebo do režimu s ekonomickým účinkom (predtým „tovar prepustený do viazaného obehu“),
 • slovenské a zahraničné mince,
 • tuzemský tovar určený na vývoz.

Skúšanie ostatných výrobkov a vecí z drahých kovov

V súlade s puncovým zákonom vykonáva Puncový úrad dohľad nad razbou slovenských mincí overením rýdzosti každej razby. Puncový úrad ďalej overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov a lístkového zlata a striebra. Okrem toho Puncový úrad zisťuje na základe žiadosti predkladateľa (občana alebo podnikateľa) obsah drahých kovov v predložených veciach, klenotníckych zliatinách, zlomkoch a vzorkách, ktoré nepodliehajú povinnej puncovej kontrole. Ak je to účelné, a ak predkladateľ s tým súhlasí, puncový úrad predloženú vec pretaví alebo ináč upraví. O výsledku vydá úradný nález.

Puncový úrad nevykoná zistenie a overenie obsahu drahých kovov, pokiaľ to nie je v jeho technických možnostiach, prípadne predložené veci sú zdravotne alebo hygienicky závadné.

Skúšanie rýdzosti drahých kovov

Klenotnícke zliatiny používané na výrobu tovarov z drahých kovov musia mať predpísané zákonné rýdzosti a popri základnom drahom kove môžu obsahovať len kovy, ktorých používanie pripúšťa vykonávací predpis.

Klenotnícke zliatiny, ktoré majú zákonnú rýdzosť a zodpovedajú ustanoveniam PZ sú zapísané na základe žiadostí výrobcov alebo obchodníkov do zoznamu registrovaných zliatin po predchádzajúcom preskúšaní Puncovým úradom.

Skúšky rýdzosti vykonáva Puncový úrad

 1. nedeštruktívnou skúškou na skúšobnom kameni,
 2. XRF metóda
 3. chemickými skúškami,
 • stanovenie zlata (kupelačná metóda STN EN ISO 11426),
 • stanovenie striebra (odmerná metóda STN EN ISO 11427),
 • stanovenie platiny (gravimetrická metóda STN EN ISO 11210).

Označovanie výrobkov z drahých kovov

Tovar, ktorý má zákonnú rýdzosť, predpísaný stav, vyhovuje iným právnym predpisom a je označený pridelenou zodpovednostnou značkou, prípadne rýdzostnou číslicou, označí Puncový úrad vyrazením zodpovedajúcej puncovej značky alebo ho označí iným spôsobom:

 • vypálením laserom,
 • zavesením plomby so zodpovedajúcou puncovou značkou,
 • vydaním osvedčenia.

Označovanie tovarov z drahých kovov sa vykonáva s pomocou mechanických puncovacích strojov s použitím zodpovedajúcich puncových značiek pre jednotlivé zákonné rýdzosti drahých kovov.

Puncový úrad za úhradu vykonáva odbornú prípravu reagencií na skúšanie drahých kovov pre podnikateľské subjekty zapísané v registri výrobcov a obchodníkov.

TOP Skip to content