Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných profesijných inštitúciách.

Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (Hallmarking Convention):

Medzinárodná zmluva o cezhraničnom obchode s výrobkami z drahých kovov, podpísaná v novembri roku 1972. Momentálne má 21 členských štátov.

Cieľom tejto medzinárodnej spolupráce je:

 • Zachovanie a podpora puncovníctva ako autorizačného nástroja a ochrany spotrebiteľa.
 • Zjednodušenie obchodovania s výrobkami z drahých kovov.
 • Poskytnutie základného súhrnu technických požiadaviek na overovanie a označovanie nezávislými orgánmi.
 • Spoločná kontrolná značka(CCM) ako spoľahlivý znak kvality.
 • Celosvetový nástroj harmonizácie puncovníctva.
 • Eliminácia bariér v cezhraničnom obchode s výrobkami z drahých kovov.
 • Zvýhodnenie tých, ktorí majú záujem o export do celého sveta.
 • Koordinácia pri presadzovaní spoločných postupov v rámci kontroly a označovania výrobkov z drahých kovov.
 • Spolupráca s inými odbornými a profesijnými združeniami (ILAC, WIPO, CIBJO, IAAO).
 • Organizovanie Round Robins – testovací program kvality práce skúšobných laboratórií.
 • Vytvorenie informačnej databázy o jednotlivých členských krajinách.

Činnosť Dohovoru je riadená Stálym výborom reprezentantov členských krajín, ktorý tiež určuje technické požiadavky a skúma systémy a procedúry puncovníctva v pristupujúcich krajinách.

pdf-icon Znenie Dohovoru zverejnené v zbierke zákonov 298 kB

pdf-icon Prílohy k Dohovoru 450 kB

pdf-icon Informačná brožúra o Dohovore v slovenskom jazyku 508 kB

pdf-icon Informačná brožúra o Dohovore (originál v anglickom jazyku, ver. 2019) 2000 kB

TOP Skip to content