ilustracny obrazok
Puncový úrad Slovenskej republiky oznamuje odbornej a laickej verejnosti, že v súlade s § 10 odsek 2 v súbehu s § 13 zákona  č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov, povinnej puncovej kontrole(skúšanie a úradné označovanie) podlieha starý tovar, ktorý má byť predmetom obchodovania v tuzemsku.
ilustracny obrazok
Organizácia výkonu identifikácie drahých kameňov na pracoviskách úradu.
ilustracny obrazok
Puncový úrad Slovenskej republiky, na základe získaných informácii, upozorňuje odbornú i laickú verejnosť, že na území  Slovenskej republiky, bol ponúkaný k výkupu tovar, pri ktorom je dôvodné podozrenie na manipuláciu a falšovanie úradného označenia.
ilustracny obrazok
Puncový úrad Slovenskej republiky, na základe získaných informácii,  upozorňuje odbornú i laickú verejnosť, že na území  Slovenskej republiky, bol  ponúkaný k výkupu náramok, pri ktorom  je dôvodné podozrenie na manipuláciu a falšovanie úradného označenia.
ilustracny obrazok
Puncový úrad oznamuje zmenu znenia §32 zákona NRSR č. 94/2013 Z.z.(puncový zákon).
ilustracny obrazok
AKTUALIZOVANÉ!  Puncový úrad SR obnovuje poskytovanie svojich služieb v obvyklých úradných hodinách.
ilustracny obrazok
Puncový úrad Slovenskej republiky na základe získaných informácií upozorňuje odbornú i laickú verejnosť, že na území SR sú ponúkané na výkup predmety u ktorých je dôvodné podozrenie na manipuláciu a falšovanie úradného označenia.
ilustracny obrazok
Na základe ustanovenia § 15 odst.2 zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov vydáva Puncový úrad SR  predchádzajúci súhlas  pre tuzemský a cudzí tovar  vyrobený kombináciou drahého kovu s obyčajným kovom (ďalej kombinovaný tovar).
ilustracny obrazok
Ako postupovať pri žiadosti o pridelenie zodpovednostnej značky pre osobu vykonávajúcu činnosť,  spočívajúcu v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti chránenej zákonom č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich  s autorským právom (autorský zákon).
ilustracny obrazok
Predkladanie tovaru na puncovú kontrolu prostredníctvom poštových zásielok.
ilustracny obrazok

Oznam o zmene na poste riaditeľa PÚ

Zmena na poste riaditeľa Puncového úradu SR.
ilustracny obrazok
Opatrenia na zníženie byrokracie.
TOP Skip to content