Poslanie a postavenie úradu

Puncový úrad Slovenskej republiky bol zriadený zákonom NR SR

Puncový úrad SR vykonáva štátnu správu na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov. Poslaním úradu je chrániť oprávnené záujmy tak spotrebiteľa, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

Puncovníctvo a skúšanie drahých kovov reguluje na území Slovenskej republiky Zákon č. 94/2013 Z.z. (puncový zákon) a naň nadväzujúce vyhlášky.

Puncový úrad SR / The Assay office

Puncový úrad SR / The Assay office

 

V zmysle uvedeného ustanovenia Puncový úrad:

 • vykonáva puncovú kontrolu podľa § 10,
 • vykonáva puncovú inšpekciu podľa § 38,
 • prideľuje, uznáva a zrušuje zodpovednostné značky,
 • overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov a zliatin pri razbe mincí,
 • overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,
 • vykonáva identifikáciu drahých kameňov,
 • vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“),
 • vedie zoznam registrovaných zliatin a vydáva osvedčenie o zápise klenotníckych zliatin do zoznamu
 • registrovaných zliatin,
 • vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a drahými kameňmi5) (ďalej len „register“),
 • na vyžiadanie vykonáva znaleckú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov a
 • v odbore drahých kameňov,
 • vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
 • ukladá v prvom stupni pokuty,
 • prijíma opatrenia podľa osobitného predpisu.

Puncový úrad je členom Dohovoru pre kontrolu a označovanie tovaru z drahých kovov (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) a pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí Stáleho výboru, ktorý je riadiacim orgánom Dohovoru.

Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku na zasadaniach puncových úradov krajín V 4 a zasadaniach Puncovej rady slovenského a českého puncového úradu v rámci existujúcej puncovej spolupráce.

TOP Skip to content